หน้าแรก
สำหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารประกอบระบบv
:: Login สำหรับนิสิตผู้ยื่นกู้ ::
รหัสนิสิต :
รหัสผ่าน :
 
Login
 
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ
 
 
 
 
 
 
ประกาศ!! ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตใหม่ที่เพิ่งรายงานตัว
1. ในกรณีที่นิสิตพบปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลผิดพลาด หรือ ต้องการแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนนิสิต ให้ทำการติดต่อไปที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล  กองบริการการศึกษา(กบศ.)  ทางโทรศัพท์ 0-5596-8303 หรือไปติดต่อด้วยตนเองที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(QS)
2. ข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมและข้อมูลเลขที่สัญญา (ในกรณีเป็นผู้กู้ต่อเนื่อง) ของนิสิตใหม่ที่เพิ่งรายงานตัวนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมา ถือว่าถูกต้องแล้ว
3. หากกดปุ่ม กรอกประวัติการกู้ หรือ ปุ่ม กรอกรายละเอียดพี่น้อง แล้วไม่เกิดอะไรขึ้น ให้นิสิตอ่านคู่มือการใช้งานระบบที่อยู่ในหน้า Login เพื่อตั้งค่าการปลด Block Popup ของ Browser
4. จำนวนชั่วโมงจิตอาสา ให้นิสิตใช้ข้อมูลที่เคยปฏิบัติช่วยเหลือเป็นจิตอาสาในระดับ ม.6 มากรอกในระบบ พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับยื่นแนบไปพร้อมแบบฟอร์มขอยื่นกู้
5. นิสิตที่กรอกข้อมูลยื่นกู้ในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วไปยังหน้าแบบฟอร์มสำหรับปรินท์ และพบว่าข้อมูลไม่แสดงผล ให้ตรวจสอบว่า ได้ทำการเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อยื่นกู้ในระบบกยศ./กรอ. ของประเทศแล้วหรือไม่
   5.1 ถ้ายังไม่ได้เข้าไปกรอก ให้นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบกยศ./กรอ ของประเทศ โดยกรอกข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ถ้ากรอกแล้วให้อ่านข้อ 5.2
   5.2 เมื่อกรอกข้อมูลในระบบกยศ./กรอ. ของประเทศแล้ว หลังจากนั้นให้รอประมาณ 1 วัน เนื่องจากงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา(กบศ.) จะต้องทำการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบของประเทศ แล้วนำข้อมูลนั้นมานำเข้าสู่ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน

** ทั้งนี้นิสิตต้องกรอกทั้ง 2 ระบบ เพื่อเป็นการทวนสอบข้อมูลของนิสิตว่ามีความถูกต้องและตรงกัน **